Naturskyddsföreningens syn på förslaget om nytt strandskydd.

Svenska Dagbladet 2020-12-15


Det här tycker Naturskyddsföreningen om strandskyddsutredningen

Kort om utredningens viktigaste förslag och om vad vi tycker om dem

 

Lite strandskyddsfakta

 • Strandskydd i Sverige sedan 1950-talet – syftet var att säkra allemansrättslig tillgång till stränder
 • Strandskyddet gäller 100 meter ut/in (ibland 300 m)
 • Man kan få dispenssärskilda skäl krävs
 • Strandskyddets syfte utvidgades 1994 till att även omfatta livsvillkoren för växter och djur
 • Sedan 2009 lättare för kommuner att ge strandskyddsdispenser (s.k. LIS-områden)
 • Sedan 2014 kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag
 • Exploateringen av stränder ökar i Sverige – gäller såväl sjö- som havsstränder och vid vattendrag (Stockholm och Skåne – störst andel exploaterad strandzon för samtliga strandtyper förutom breda vattendrag – där toppar Blekinge län)
 • Totalt ges flera tusen dispenser varje år (> 7000 åtgärder medgavs 2018). Antalet dispenser ökar

Strandskyddsutredningen

 • Uppdrag: Att lägga fram förslag som leder till att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Utredningen ska också om behov finns lämna förslag om hur strandskyddet kan förstärkas i starkt exploaterade områden. Det lokala inflytandet ska öka.
 • Strandskyddsutredningens viktigaste förslag: Utredningen föreslår dels att strandskyddet helt eller delvis ska kunna upphävas i så kallade ”landsbygdsområden” om ett antal kriterier är uppfyllda (Länsstyrelsen upphäver på begäran av kommunen) 2. Utredningen förslår dels att kommunen ska kunna peka ut landsbygdsområden i översiktsplanen där nya särskilda skäl för dispens ska gälla 3. Utredningen föreslår att även kust och skärgård ska kunna avsättas som landsbygdsområde – dvs dagens begränsningen som innebär att kust- och skärgårdsområden inte kan pekas ut som LIS-områden försvinner. 4. Utredningen föreslår att det generella strandskyddet ska upphävas vid små sjöar och vattendrag.

 • Kriterierna för landsbygdsområden som föreslås är att det ska vara områden som har god tillgång på obebyggd mark (dvs inte ens krav på obebyggda stränder), liten efterfrågan på mark och inte är av särskild betydelse för strandskyddets syften.
 • De nya särskilda skälen för dispens som ska gälla i de landsbygdsområden kommunen pekat ut i översiktsplanen är väldigt tillåtande – man föreslår att dispens ska kunna ges om området behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad etc, om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse av att uppföra eller utveckla sammanhållen bebyggelse eller om det behövs för åtgärder som är nödvändiga för en verksamhet.
 • Det enda förslag på skärpning utredningen presenterar är ett förslag på tillägg i 18 c § MB som innebär att möjligheten till dispens ska tillämpas särskilt restriktivt i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Tanken är bland annat att tillägget ska förtydliga den restriktivitet som redan idag ska gälla vid grunda mjukbottnar

 

Vad Naturskyddsföreningen tycker om utredningen

 • Naturskyddsföreningen vill ha ett starkt generellt strandskydd. Eventuella lättnader i strandskyddet tycker vi ska begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som styr bort från områden med höga naturvärden.
 • Naturskyddsföreningen är kritisk till utredningens båda förslag om hur strandskyddet ska upphävas och hur det ska bli lättare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Vi anser dessutom att kriterierna för hur landsbygdsområdena ska pekas ut är otydliga.
 • För det första är vi kritiska till utredningens förslag om att LST efter att kommunen ansökt om det ska kunna upphäva strandskyddet inom stora områden. Upphävandet ska enligt utredningen ”föregås av noggranna utredningar” men det låter ändå väldigt oroväckande. Utredningen verkar tycka att de enda verkligt skyddsvärda områden som finns är de områden som redan omfattas av någon annan typ av naturskydd (nationalparker, naturreservat etc).
 • Det andra förslag om att kommunen ska kunna redovisa landsbygdsområden i översiktsplanen där särskilda skäl får åberopas som skäl för dispens liknar dagens system med LIS-områden – kommunen pekar ut särskilda områden där det ska vara lättare att få dispens genom att några ”extra” särskilda skäl gäller. Men för att detta ska ske på ett rimligt sätt måste kriterierna för landsbygdsområden vara tydliga (helst mätbara) så att det verkligen är områden med gott om plats, lågt exploateringstryck och inga speciella naturvärden som pekas ut. De ”extra” särskilda skälen får inte heller vara så vida så att de tillåter i princip vad som helst.
 • Vi befarar att utredningens förslag – speciellt då de båda modellerna för att upphäva strandskyddet och peka ut områden i ÖP där det är lätt att få dispens kombineras – sammantaget kommer att innebära att strandskyddet försvinner på många ställen. Detta riskerar leda till mycket negativa konsekvenser för den allemansrättsliga tillgången på stränder, livsvillkoren för strandzonens växt- och djurliv och motståndskraft mot klimatförändringar.
 • Vi är dessutom kritiska till ett landsbygdsområdes utbredning inte har någon övre begränsning och att strandskyddet även ska kunna upphävas fläckvis. Det generella strandskyddet är särskilt viktigt just på grund av det bidrar till att bevara sammanhängande skyddade områden som ökar konnektiviteten och fungerar som spridningskorridorer i landskapet.
 • Naturskyddsföreningen är kritisk till att landsbygdsområdena kan omfatta kust- och skärgårdsområden. Sveriges kust- och skärgårdsområden hör redan till landets mest exploaterade områden. De hör dessutom till de från strandskyddssynpunkt mest värdefulla strandområdena i landet.
 • Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget om att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Små sjöar och vattendrag är minst lika viktiga för den biologiska mångfalden som större. Sedan 2014 har länsstyrelsen dessutom redan möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag – det tycker vi räcker mer än väl.
 • Sammantaget innebär utredningens förslag en enorm nedmontering av naturskyddet i Sverige. Bara genom att ta bort strandskyddet vid alla små sjöar och vattendrag minskar naturskyddet med tiotusentals kvadratkilometer – till detta kommer alla de ”landsbygdsområden” där strandskyddet på kommunernas begäran upphävs av länsstyrelserna. Och detta i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att öka sitt naturskydd för att rädda den biologiska mångfalden.

 • Naturskyddsföreningen är kritisk till att utredningen inte lever upp till direktivet och presenterar förslag på hur strandskyddet kan stärkas i exploaterade områden. (De få förslag på skärpningar som presenteras tillför väldigt lite till den redan befintliga lagstiftningen.)

 

 • Utredningen innehåller dessutom stora brister vad gäller underlag och kunskapsanalys – de biologiska och allemansrättsliga konsekvenserna av förslagen behandlas summariskt och utredningen visar ingen förståelse för de negativa konsekvenserna förslagen har för den biologiska mångfalden och Sveriges möjlighet att leva upp till miljö- och friluftsmålen.

 


 

Förslag på insändare – Strandskydd

 

Skydda våra stränder mot exploatering

Alla människor har i dag rätt att promenera, bada och leka vid orörda stränder runt om i landet. Men detta kan snart vara ett minne blott om den nya strandskyddsutredningen blir verklighet.

Den statliga utredningen om strandskyddet presenterades nyligen. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet – bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det lättare att luckra upp strandskyddet i kust- och skärgårdsområden. Blir förslagen verklighet kommer alla människors tillgång till stränder hotas och växt- och djurlivet drabbas hårt.

Exploateringen av våra stränder pågår hela tiden. Antalet dispenser från strandskyddsreglerna ökar varje år. Byggande på stränderna är en irreversibel process – de orörda stränderna går aldrig att få tillbaka. Många av oss är nog inte medvetna om hur avgörande strandskyddet är för vår tillgång till orörd och vacker natur med välfungerande ekosystem och hög biologisk mångfald. Men vi kommer att märka skillnaden om detta förslag blir verklighet. Då kommer fler stränder att exploateras och det blir svårare att hitta en ostörd strand för bad, friluftsliv och fiske.

Utredningens förslag riskerar att minska den skyddade arealen i Sverige med tiotusentals kvadratkilometer. Detta i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att tvärtom öka sitt naturskydd för att rädda den biologiska mångfalden.

Det kommer också bli svårare att möta klimatförändringarna när ständerna blir bebyggda och inte längre fungerar som naturliga buffertzoner som kan dämpa översvämningar och häftiga regn.

Vi menar att det är oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår. Dessutom är vi kritiska till att utredningen inte lever upp till direktivet och presenterar förslag på hur strandskyddet kan stärkas i exploaterade områden där obebyggda stränder redan är en bristvara.

Vi vill ha ett starkt, generellt strandskydd som värnar natur- och friluftsliv. Eventuella lättnader i strandskyddet ska begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som styr bort från områden med höga naturvärden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.