Svartedalen

Svartedalsområdet utgör ett av södra Sveriges mest värdefulla naturvårds- och friluftsområden. Genom sin storlek, storstadsnära läge, goda tillgänglighet och förekomst av en rik biologisk mångfald utgör Svartedalen ett unikt område i sydvästra Sverige. Det är ett av några få områden söder om Dalälven med över 1000 hektar produktiv skog som är undantagen skogsbruk.

 

Stenungsunds naturskyddsförening har därför under en längre tid engagerat sig rejält i paraplyorganisationen Rädda Svartedalens Vildmark, som arbetar för Svartedalens bevarande.

 

Sällsynta djur och växterHinnevatten

Området är mycket viktigt för naturvården. Ett relativt stort antal hotade eller sällsynta arter är knutna till de områden som under lång tid varit trädbevuxna. Fläckvis i området förekommer inslag av kalk i berggrunden och där blir givetvis floran ännu intressantare. Både i Ranebolund och kring St Äggdalssjön och öster om Håltesjön finns många sällsynta arter. I Svartedalen finns dessutom närmare 90 procent av all hedjohannesört som växer i Sverige!

Fågellivet inom området hyser bl a arter som tjäder, orre, järpe, pärluggla, sparvuggla, berguv, storlom, fiskgjuse, trana, strömstare och forsärla.

 

Rikt friluftsliv

Friluftlivet i Svartedalen är idag mycket rikt. Förutom Bohusleden finns ett nät av strövstigar och vandringleder som går genom hela området. Dessutom pågår ständigt sportfiske, jakt, orientering, paddling m m. En stor del av detta nyttjande kommer givetvis att upphöra om skogen förvandlas till en mängd kalhyggen.

 

Naturreservat

Naturreservaten i Svartedalen förvaltas genom länsstyrelsens försorg.

 

Svartedalens vildmarksområde

Detta område ligger i den norra delen av Svartedalen runt Härsevatten och Måkevatten. Det skyddades genom beslut åren 1982 och 1988 och är på 676 hektar. All mark här ägs av Naturvårdsverket. Detta är ett kärnområde med gammal barrskog som skall lämnas för fri utveckling. Skogsbruk är sålunda ej tillåten. Mer information om Härsevattnet finns under Smultronställen.

 

Svartedalens Natur- och Friluftsområde

2 730 hektar stort reservat som gränsar mot Vildmarksområdet och sträcker sig söderut till Grandalen. Det bildades 1999. Del av marken ägs av Naturvårdsverket, resten är i privat ägo. I detta naturreservat är skogsbruk delvis tillåtet.

 

Ranebo naturskog

Ett 245 hektar stort område från 2001. I huvudsak runt Stora Holmevattnet och Ranbo, där skogarna är visserligen planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda. Skogarna innehåller många lågor, torrakor och orörda småmiljöer.

 

Rördalens naturreservat

På vägen in mot Svartedalen har ett nytt naturreservat bildats 1993. Reservatet kalls Rördalen och ligger 3 km öster Spekeröd, strax intill vägen mot Ålevatten. Området består till större delen av en nordsluttning med gammal granskog (över 120 år) på kalkpåverkad mark. Växtligheten har ett mycket högt vetenskapligt värde, unikt för länet. Sluttningen och rinnande vatten gynnar en riklig variation av mossor, svampar och lavar. Några av de mest sällsynta arterna är skirmossa (Hookeria lucens), med ett drygt dussintal kända förekomster i Sverige, skuggkvastmossa (Dicranodontium denudatum) och stor bandmossa (Metzgeria conjugata) med sex kända förekomster i länet för den sistnämnda.

 

Ranebolunds naturreservat

Lunden är ett nygammalt reservat, då det sedan andra världskriget varit ett s k domänreservat, men utan formellt skydd. Numera är det dock ett ”riktigt” reservat. Områdets höga naturvärden när det gäller djur och växtlighet finns väl beskrivet på en av våra smultronsidor som handlar om just Ranebolund.

 

© Stenungsunds naturskyddsförening