Lerån – med kommunens vackraste vattenfall

En vandring bland ormbunkarna utmed Lerån i Spekeröds socken för tankarna till tropisk djungel. Området mellan Fogdebron och Gössby bjuder dessutom på både rik och varierad natur. Det är här du bland annat hittar kommunens vackraste vattenfall.

Den vackra Fogdebron.

 Fogdebron ligger på väg in mot Harås. Lättast tar du dig hit genom att åka gamla E6:an tills du kommer söder om Grössbacke. Här tar du av på skyltar med texten Harås. Då du passerar Lerån finns en ficka vid en grustäkt; här ligger Fogdebron. Från Fogdebron vandrar du sedan nedströms till Gössby, nästa vägövergång.

 Lerån gör skäl för sitt namn

Lerån gör för det mesta skäl för sitt namn i och med att den är ordentligt grumlig. Nedströms den stensatta Fogdebron har ån en forsande sträcka. Här finner man under vintern ofta en eller flera strömstarar som med berått mod kastar sig ned i det iskalla vattnet på jakt efter sländlarver. Under vår och försommar stöter man på forsärla i detta åparti.

Ån lugnar sig något i sitt lopp. Nedanför gården Hamnen rinner ån genom ett parti med betad alskog, öppen hagmark och björkhage. För den botaniskt intresserade finns här en hel del trevligt. Rödblära och strutbräken står i de skuggiga partierna. Där den öppna hagmarken börjar finner man bl a jungfrulin, kattrot och svinrot. I hagmarkerna finner man väl utvecklade växtsamhällen som rödvensfriskäng och fårsvingeltorräng. Under våren är fågelsången bedövande i alskog och björkhage. För den som lyssnar noga kan den mindre hackspettens trummande urskiljas. Stjärtmesar är årsvissa i detta åparti och vidare märks flera olika sångare.

Nötkråkor och korvsjöar

Efter de betade partierna kommer ett område med rikt inslag av framförallt hassel. Här söker ofta nötkråkan sin föda under hösten. Ån gör här ett par kraftiga meanderbågar och en gammal avsnörd korvsjö kan skönjas i terrängen. Året runt ser man här gärdsmyg som en karaktärsfågel utmed ån.

På ett enda ställe behöver ån passeras. Vid normalt vattenflöde gör man det lätt med ett par normala stövlar. Vi närmar oss nu Gössby gamla kvarnfall. Här blir marken än mer näringsrik. Under våren ser man mycket blåsippor både uppströms och nedströms vägbron. Precis norr om vägen hittar man ett av vår kommuns i särklass vackraste vattenfall. Fallet utbreder sig nedströms det gamla kvarndämmet. I fallet finner man under våren forsärla och under mer eller mindre hela året även strömstare.

Lerån flyter långsamt fram genom lövskogen.

Att ta en promenad utmed Lerån i detta parti är väl värt under hela året. Inte bara en mängd intressanta fågel- och växtarter finns här, utan området är en verklig pärla för den som vill uppleva ett stycke vacker natur.

Text: Thomas Liebig
Foto: Lars Kastö