Havsstränder i skogen

Under vandringar i vårt närområde kan man stöta på snäckskal på platser som ligger långt ifrån havet. Det skapar tankar om en tid då landet inte alls var utformat på det sätt som vi ser det idag. Ett litet snäckskal kan berätta väldigt mycket för den som är intresserad och ge ett litet svar på landskapsutvecklingen i vår närmaste omgivning.

Den senaste nedisningen för 12 500 år sedan har skapat olika typer av spår. I trånga dalpass och backar kan skaljordsbankar ha samlats. Man vet vilka krav på vattentemperatur, salthalt och djup de olika snäckorna, musslorna etc har och kan därigenom rekonstruera det vattenklimat som har funnits tidigare. Då isen drog sig tillbaka genom avsmältning steg vattennivån p g a att isen med sin stora tyngd tryckt ner landet. Denna gamla strandlinje kallas för högsta kustlinjen (HK) och i vår del av Bohuslän låg strandlinjen ca 120 meter över dagens havsnivå.

Hjärtmusslor, sandmusslor, blåmusslor och rakknivsmusslor.
Foto: Lars Kastö

Blåmussla i Svartedalen

Allt eftersom isen drog sig tillbaka började landet höja sig. Till en början var landhöjningen 3 cm per år, men idag är den bara någon mm per år. Figuren nedan ger en uppfattning om hur strandförskjutningen tilldragit sig. Med kartan i handen har man en möjlighet att få en uppfattning om var HK fanns vid ett visst skede. Finns det dessutom snäckskal eller musslor på platsen kan det ge en bild av hur det såg ut för flera tusen år sedan. En av dessa platser återfinns ca 500 meter sydväst om före detta vandrarhemmet i Toröd, strax syd om en liten damm. Där kan man bl a finna stenmussla, trubbig sandmussla och blåmussla. Dessa arter är idag vanliga längs västkusten. I Ramsdalen kan man finna vindeltornsnäcka. Den lever idag i Skagerak på mer än 30 meters djup.

Speciella kartblad

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger ut jordartsgeologiska kartblad. För vårt område gäller Marstrand NO/Göteborg NV serie Ae 63. Här finns det planscher över de vanligaste snäckorna och musslorna. Dessutom kan man läsa om andra spår som isen har lämnat efter sig, som t ex jättegrytor. Dessa finns dessutom markerade på en karta.

Bo Magnusson