Källsnäs

Källsnäs, väster om Jörlanda, är vintertid kommunens förnämsta sjöfågellokal. Från land kan den som är utrustad med fågelbok och en tubkikare semängder med spännande arter.

Källsnäs skjuter ut mellan Källsby kile och Kyrkeby kile i Jörlanda. Du tar dig dit genom att ta av mot Hakefjordens pensionat vid Jörlanda bageri. Följ vägskyltar mot Hakefjordens pensionat. Då du kommer till avtaget för pensionatet fortsätter du rakt fram och stannar inte förrän du kommer till en väl markerad P-plats.

Här kan du antingen gå ut genom en liten tallskog i norr och få panoramavy över vattnet från Kyrkeby kile ända bort mot Tjörnbroarna.

Det andra alternativet är att fortsätta grusvägen du kom på. Gör detta till fots i och med att det är ont om lämpliga parkeringsmöjligheter. Vägen slutar vid Källsnäs. Här kan du på en längre stenbrygga komma en bit utanför udden mellan Källsby och Kyrkeby kilar.

Flygfoto över Källsnäs med omgivande öar och vikar.
Källsnäs med omgivande öar och vikar.

Grunt möter djupt

Skall du ha något utbyte av ett besök på denna lokal bör du vara utrustad med en tubkikare (finns att låna hos föreningen!). Du får från den först beskrivna utsiktspunkten en fantastisk vy mot norr och kan med hjälp av en bra tubkikare artbestämma sjöfåglar ända bort till Getskär.

De närmaste större öarna i nordväst heter Dagholmarna, ytterligare norrut ser du Stenholmarna, längst i norr syns den höga Bärby holme och som en utpost framför Anråsåns utlopp i nordost ligger Skutholmen.

Det är framförallt under vinterhalvåret som lokalen erbjuder mycket sjöfåglar. Bästa tiden för ett besök är november till mars månad då isen ej ligger alltför tjock.

Havsområdet öster om Dagholmarna är grundare än 6 meter, merparten är faktiskt 2 meter och grundare. Botten är uteslutande mjuk och täckt av Zostera marina, som kallas för ålgräs på svenska. Zosteraängarna är oerhört rika på liv, allt från små kräftdjur till allsköns fiskarter som finner sin näring här.

Blickar man västerut ser man i sydväst Keholmen och ytterligare söder om den reser sig Ramsön. Rakt västerut har du Tjörn och inloppet till Wallhamn. Havsområdet från Källsnäs mot Tjörn är förhållandevis djupt, Hakefjorden är som mest 28 meter här.

Sjöfågelparadis

Blandningen av grunda och djupa vatten ger många sjöfågelarter. I den djupare delen finner man ofta någon lom. Vanligast är det med smålom. Storlom syns då och då. Både svartnäbbad och vitnäbbad islom har noterats på lokalen. De senaste åren har det varit gott om alkor (samlingsnamn för framför allt sillgrissla, tordmule och tobisgrissla) i Hakefjorden. Som mest har det synts upp till ett 20-tal sillgrisslor här. Tordmule ses regelbundet, medan det är mer sällan man ser någon tobisgrissla. I det djupare området finner man ofta upp till tjugo skägg-
doppingar
under vintern. Gråhakedopping noteras stundom i den djupare delen.

Utanför Stora Dagholmens sydvästspets ligger det ofta tunga dykänder. Vinterflockar med upp till 300 ejdrar är ej ovanligt. Under november/december 2000 fanns upp till 90 sjöorrar i anslutning till Dagholmarna, oftast vid syd-
spetsen men då och då även inne i grundområdet. Svärta påträffas ofta i anslutning till sjöorrar och ejdrar, antalet överstiger sällan 10 exemplar. Bergand tycks ha ett favorittillhåll runt Dagholmarna.

En småskrakshanne vilar sig på en sten.
En småskrakshanne vilar sig på en sten.
Foto: Lars Kastö

Knipa finner man huvudsakligen i det grundare området. Så mycket som 300 knipor är ej ovanligt, anmärkningsvärt är att det främst är kniphannar som uppehåller sig i området. Småskrake med upp till ett 100-tal individer syns
främst under den tidiga vintern. Då insjöarna fryser brukar det dyka upp storskrakar och även en och annan salskrake.

Vad gäller simänder kan man säga att området ej är lika art- och individrikt. Upp till 500 gräsänder har noterats men i övrigt så ser man endast enstaka individer av bläsand och kricka regelbundet.

Knölsvan, kanadagås och grågås håller oftast till i Källsby kile till dess att isen lägger sig. När väl isen ligger syns enstaka sångsvanar.

I det grunda området innanför Dagholmarna ses svarthakedopping då och då. Bäst chans att stöta på arten tycks vara under den tidiga hösten, upp till ett 10-tal individer kan finnas här i september/oktober, gärna i flockar av skäggdopping.

Solnedgång över Källsnäs badplats
Foto: Lars Kastö

Rovfåglar

Den stora mängden sjöfåglar drar givetvis rovfåglar till sig. Havsörn är kanske den mest spektakulära. Ofta sitter
örnar på de låga skären utanför Getskär, på Skutholmen eller Dagholmarna och ger sig då och då ut på jakt därifrån. Goda dagar kan mer än en havsörn skådas patrullera av området.

Duvhök syns regelbundet under hela vintern, så även sparvhök.

På öarna finns det gott om smågnagare. Tornfalk och ormvråk brukar övervintra här. Här syns då och då även jorduggla. Pilgrimsfalk syns under höst och tidig vinter i området.

Fiskgjuse fiskar regelbundet i grundområdet från det att de dyker upp i april till dess att det är dags att flytta söderut.

Flyttfågellokal

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för denna lokal vad gäller flyttfågelstudier. Mina erfarenheter av flyttfågelstudier här är fortfarande summariska. Helt klart är dock att gynnsamma dagar i mars/april erbjuder mycket insträckande
sjöfåglar, rovfåglar och tättingar. Bäst skådas detta från höjden alldeles norr om Källsnäs.
Det vore skoj att se fler människor studera fågellivet i denna del av vår kommun.

Skrivet av Thomas Liebig på 90-talet
Foton, uppdatering och komplettering av Lars Kastö på 20-talet