Jordhammarsviken

Fågelskådare på naturskyddsföreningens årliga vintervandring vid Jordhammarsviken.

I skuggan av den kemiska industrin har vi ett verkligt smultronställe i Jordhammarsviken och områdena runtomkring. Området bjuder på både natur och kultur och passar för fågelskådare likväl som botaniskt intresserade. I själva verket består området av tre delområden som kan besökas separat eller gemensamt.

Snabbfakta

Hitta hit
Jordhammarsviken ligger norr om industrierna och området börjar vid Vattenfalls varmvattensutsläpp strax innan kommunens reningsverk. Det fortsätter sen hela vägen ut till Råön, där bygdegillet brukar hålla i midsommarfirandet. De flesta har nog Råön som mål, men stanna gärna till i den lilla parkeringsfickan vid varmvattensutsläppet för att beskåda fågellivet i havet utanför. Fortsätt sen till gravfältet vid Lilla Jordhammar för att slutligen bege dig till Jordhammars herrgård och ridklubben, där du kan parkera din cykel eller bil.

Sevärdheter
Rastande fåglar, gravfält med fina växter och välbetade strandängar. Och en och annan häst!

Bästa besökstid
Vintern samt tiden från mitten av juli till mitten av september är bäst, men området kan mycket väl besökas året om.

Svårighetsgrad
Vid varmvattensutsläppet kan den som vill sitta kvar i bilen och spana medan terrängen vid gravfältet är mer kuperad, speciellt om du fortsätter ner till stranden. Över strandängarna bortom Jordhammar och ut mot Råön är det däremot lättgånget och att ta med sig barnvagn är inga problem.
 

Här kommer ett förslag för er som kommer söderifrån, men givetvis kan hela området besökas i omvänd ordning. Vill du besöka samtliga delar kan det vara läge att flytta sitt fordon mellan de tre delarna.

Karta över Jordhammarsviken

På kartan ser du både lämpliga parkeringsplatser och de ställen som omnämns i texten.

Vattenfalls varmvattenutsläpp

Skedhammarsviken

Vy över det inre av Skedhammarsviken sett från parkeringen.

Blir vintern hård med isläggning som resultat står alltid öppet vatten att finna vid varmvattenutsläppet. Under kalla vintrar har därför en rad intressanta fåglar observerats här. I störst antal hittar man knölsvan (orange näbb med knöl), sångsvan (gul näbb) och gräsand. Rariteter som smådopping, kungsfiskare och salskrake visar sig dock inte alltför sällan. Den myckna mängden fåglar i vaken drar gärna rovfåglar till sig. Duvhök, ormvråk, havsörn och pilgrimsfalk är exempel på vinterarter som observerats vid varmvattenutsläppet.

Gravfältet vid Lilla Jordhammar

Gravfältet

Överväxta gravar bland vackra gräs.

Direkt norr om Vattenfalls varmvattensutsläpp ligger ett gravfält från Järnåldern. Gravfältet består av ett femtiotal högar och hålls öppet med manuell röjning, vilket gör att det får karaktären av fin hage. Det viktigaste gräset i hagen är rödven. I övrigt finner man mycket rikt med ängsvädd, men också hagmarksväxter som bockrotblåsugasvinrot och knägräs. I anslutning till hagen finns det gott om enbuskar samt enstaka buskar av fläder. Från enbuskarna hör man vår och sommar gulsparv, törnsångare och ärtsångare. Sydväst om gravfältet ligger en höjd som erbjuder utmärkt utsikt över Jordhammarsviken och Askeröfjorden. Du kan också följa grusvägen ner till stranden för att sen vandra norrut och återvända till parkeringen innan du kommer fram till vassen.

 Strandängarna vid Jordhammarsviken

Tänker du dig en fin promenad med växt- och fågelstudier rekommenderar jag det inre av Jordhammarsviken. Här finns en av de finaste strandängarna i kommunen. Ängarna hålls vid liv av hästarna i Stenungsunds Ridklubb. I strandzonen växer salttågkrypvenhundstarr och revigt saltgräs. Kommer man upp från själva stranden är tuvtåtel det dominerande gräset. Under framför allt våren är strandängen rik på vattensamlingar och i dessa blommar under vår och försommar ältranunkel. Strandängarna utgör en mycket viktig rastplats för flyttande fåglar. De arter man hittar i störst antal är stare, ängspiplärka, sädesärla samt kråka och kaja. Insmuget bland dessa triviala arter finner man rariteter som rödstrupig piplärka och råka. Den stora mängden tättingar drar dessutom till sig rovfåglar. Duvhök och sparvhök patrullerar därför regelbundet strandängarna.

Ridskolans hästar

Har du barn med dig kan hästarna vara den största behållningen.

Ödsmålsån

I vänsterkanten av Jordhammarsviken mynnar Ödsmålsån. Ån hyser, trots flera utsläpp, ett gott bestånd av havsöring. Under hela året är det därför gott om öring i viken. Viken ingår i ett fiskefredningsområde som sträcker sig från Hags udde (vid Berol) till sydspetsen av Galterön. Havsöring får inte fiskas inom området före första april.

Givetvis är det åmynningen som gör den grunda viken till den utmärkta fågellokal den är. Genom åren har en stor del av Skandinaviens sim- och dykänder observerats här. Vid lågvatten under sommar och höst är grundområdet ett mycket fint tillhåll för rastande vadare. Arter som gluttsnäppa, rödbena, kärrsnäppa, större strandpipare och mindre strandpipare ses regelbundet. Vid riktigt dåligt väder under flyttider bör vattensamlingarna på strandmaden studeras. Här ses bland annat mosnäppa regelbundet i maj månad. 

Råön

Genom att passera grinden på Jordhammarsvikens nordsida tar du dig ut på Råön. På Råön håller Bygdegillet till och säkert är ni många som deltagit i midsommarfirandet här ute. Går man förbi dansbanan söderut når man slutligen hällmark. Härifrån får man en utmärkt utsikt över Askeröfjorden. Med hjälp av tubkikare (föreningen har en till utlåning) kan man spana av vad som finns på Jordhammars holmar. Holmarna är favorittillhåll för gråhäger, storskarv och kanadagås. Under häckningstid finner man rikligt med ejder, gråtrut, fiskmås, fisktärna, havstrut och även enstaka silltrut på holmarna. Under en stor del av året ligger också skäggdoppingar, knipor och skrakar och fiskar i de ålgräsängar som breder ut sig innanför holmarna.

Råön i skymningen
Följ stranden och klipporna på Råön och upptäck gömda små vikar.

Ta dig runt på Råön

Från Jordhammars herrgård och ridklubben följer du grusvägen som går norrut en liten bit innan den viker ner mot havet. Gå genom hästhagen och spana gärna lite extra efter både fåglar och växter när du går över strandängarna. Har du tid och ork kan du sen följa kustlinjen Råön runt. 

OBS! Råön är ingen ö och har därför landförbindelse med resten av Ödsmål och halvön Galterö utanför. Fika gärna med havsutsikt ute på Råön.

Jordhammarsviken biotopskyddad!

Länsstyrelsen har dagarna före julen 2021 beslutat att  bilda ett så kallat biotopskyddsområde för Jordhammarsviken i Stenungsund. Framför allt vill man skydda vattenområdet, då dessa grunda havsvikar är väldigt viktiga livsmiljöer för hotade djur och växter. Inte minst betyder ålgräset otroligt mycket i sin roll som barnkammare för bland annat torsk och havsöring.

Det biotopsskyddade området. Som du ser av kartan ingår även det närmaste strandområdet, hela alsumpskogen och havsstrandängen i det skyddade området.

Tips: Mer om fågellivet

Gillar du fåglar kan det vara värt att läsa mer om fågellivet i en utförlig rapport skriven av Thomas Liebig 2008:
Fågelllivet i Jordhammarsviken i Stenungsunds kommun

Skrivet av Thomas Liebig på 90-talet
Foton, uppdatering och komplettering av Lars Kastö på 20-talet