Så bildades föreningen

Trettio år med Stenungsunds Naturskyddsförening

Nu är det länge sedan Stenungsunds naturskyddsförening bildades, men så här skrev Bertil Karlsson, en av initiativtagarna inför tioårsjubileet:

När de petrokemiska industrierna stod färdiga att tas i bruk en bit in på 1960-talet hade också en miljödebatt börjat ta fart. Visserligen hade det redan när etableringen blev känd uppstått diskussion om Stenungsund var rätta platsen för en miljöstörande industri. Bland annat sade en professor att det var som att ”ställa slaskhinken på salsgolvet”.

I stort sett var emellertid miljöfrågorna och industrins påverkan av miljön ett försummat kapitel. Detta belyses bäst av att det var vattendomstolen som på den tiden lämnade tillstånd för hur stora utsläppen till havet fick vara. Utsläppen till luften och bullerproblemen var det ingen som tog någon notis om.

Det förekom förvisso en debatt, men den fördes inte av den lokala befolkningen, utan i första hand av fastighetsägare som var sommarboende. Man var rädd att fastigheternas värde skulle sjunka. En naturvärnsförening bildades, men även den bestod i ett inledande skede av sommargäster. Den lokala befolkningen hade ingen kanal där de kunde föra fram sina synpunkter. Det är mot bakgrund av den situationen som tankarna på en lokal naturskyddsförening växte fram.

Naturskyddsföreningen bildas

Under hösten 1979 samlades en grupp personer som var medlemmar i riksföreningen för att diskutera behovet av en lokal förening där den lokala opinionen kunde komma till tals.

Den 21 november hölls det första mötet och en interimsstyrelse utsågs. Det var ett välbesökt möte vill jag minnas. Underkvällen diskuterades också vilka frågor vi i första hand skulle arbeta med. Energifrågan var aktuell då som nu. Bevakningen av skyddsvärda områden stod också högt på listan, liksom försurningen och påverkan på den lokala miljön. Ett annat viktigt arbetsområde var att lära stenungsundsborna känna sin kommun, inte minst med tanke på den stora inflyttning som skett i samband med samhällets utbyggnad.

Som ett extra dragplåster vid den första träffen hade vi också engagerat den kände naturfotografen Lennart Norström frän Trollhättan. Han höll ett bildkåseri med temat ”Västkusten på gott och ont”.

Formellt bildades föreningen den 6 februari 1980 och Stenungsunds Naturskyddsförening kan nu se tillbaka på tio års arbete. Det är ingen lång tid i föreningssammanhang, men ändå en tid som varit fylld av inspirerande arbete.

Den första styrelsen hade följande sammansättning: Sture Myhrén, Bertil Karlsson, Ulla Hultengren, Jan Fridén samt Jan Svensson.

Bertil Karlsson

P.S. Bertil Karlsson avled under 2003 efter en längre tids sjukdom. Bertil var alltid pigg och intresserad av allt som hade med naturen att göra. Styrelsen och alla andra i föreningen som kände Bertil tackar för den tid vi fick tillsammans med honom.

 

© Stenungsunds naturskyddsförening

För mer information kontakta oss