Skog

SHinnevattenvartedalen är ett av sydvästra Sveriges största sammanhängande skogs- och vildmarksområden. För många av oss har det varit en självklarhet att plocka bär och svamp, paddla och vandra i dessa skogar. Stora delar av området är fortfarande hotat av utförsäljning och avverkning. En del är t o m redan sålt…

Stenungsunds naturskyddsförening har därför under en längre tid engagerat sig rejält i paraplyorganisationen Rädda Svartedalens Vildmark, som arbetar för Svartedalens bevarande. Fakta om Svartedalen

Svartedalen har av staten utpekats som riksintresse för både friluftlivet och naturvården. De centrala delarna,som ägs av AssiDomän (f d Domänverket), är nu till salu när skogsföretaget vill öka sin lönsamhet. Mindre än 700 hektar av dessa marker är idag skyddade naturreservat. Resten, ca 4 000 hektar, kommer kanske att avverkas vid en försäljning, eftersom över 60 procent av all skog är avverkningsmogen.

Rikt friluftsliv

Friluftlivet i Svartedalen är idag mycket rikt. Förutom Bohusleden finns ett nät av strövstigar och vandringleder som går genom hela området. Dessutom pågår ständigt sportfiske, jakt, orientering, paddling m m. En stor del av detta nyttjande kommer givetvis att upphöra om skogen förvandlas till en mängd kalhyggen.

 Sällsynta djur och växter

Området är också mycket viktigt för naturvården. Ett relativt stort antal hotade eller sällsynta arter är knutna till de områden som under lång tid varit trädbevuxna. Fläckvis i området förekommer inslag av kalk i berggrunden och där blir givetvis floran ännu intressantare. Både i Ranebolund och kring St Äggdalssjön och öster om Håltesjön finns många sällsynta arter. I Svartedalen finns dessutom närmare 90 procent av all hedjohannesört som växer i Sverige!

Fågellivet inom området hyser bl a arter som tjäder, orre, järpe, pärluggla, sparvuggla, berguv, storlom, fiskgjuse, trana, strömstare och forsärla.

 

Hitta väderstrecken- utan kompass

I dessa moderna tider är det inte bara myrstackarna som hjälper dig att hitta rätt i naturen. Läs och begrunda nedanstående tips.

  • Norr: Minsta grenarna på trädet sitter åt det hållet.
  • Öster: Där går solen upp och där växer det mest alger på träden.
  • Väster: Där går solen ned och de flesta kyrktornen är placerade ditåt, förutom t.ex Ödsmåls kyrka som har tornet åt öster.
  • Söder: Åt det hållet är alla parabolantenner riktade.

 

Läs mer på följande undersidor: