Källsnäs

I serien om smultronställen är nu turen kommen till Långekärr, kommunens förnämaste sjöfågellokal vintertid. Från land kan mängder med spännande arter
ses för den som är utrustad med fågelbok och en tubkikare.

Benämningen Långekärr är tagen från den topografiska kartan, lokalt brukar
det talas om Källsnäs. Källsnäs skjuter ut mellan Källsby kile och Kyrkeby kile
i Jörlanda. Du tar dig dit genom att ta av mot Hakefjordens pensionat vid
Jörlanda bageri. Följ vägskyltar mot Hakefjordens pensionat. Då du kommer
till avtaget för pensionatet fortsätter du rakt fram och stannar inte förrän du
kommer till en väl markerad P-plats.

Här kan du antingen gå ut genom en liten tallskog i norr och få panoramavy
över vattnet från Kyrkeby kile ända bort mot Tjörnbroarna.

Det andra alternativet är att fortsätta grusvägen du kom på. Gör detta till fots
i och med att det är ont om lämpliga parkeringsmöjligheter. Vägen slutar vid Källsnäs.
Här kan du på en längre stenbrygga komma en bit utanför udden
mellan Källsby och Kyrkeby kilar.

Grunt möter djupt

Skall du ha något utbyte av ett besök på denna lokal bör du vara utrustad med en
tubkikare (finns att låna hos föreningen). Du får från den först beskrivna utsikts-
punkten en fantastisk vy mot norr och kan med hjälp av en bra tubkikare art-
bestämma sjöfåglar ända bort till Getskär.

De närmaste större öarna i nordväst heter Dagholmarna, ytterligare norrut ser du
Stenholmarna, längst i norr syns den höga Bärby holme och som en utpost framför
Anråsåns utlopp i nordost ligger Skutholmen.

Det är framförallt under vinterhalvåret som lokalen erbjuder mycket sjöfåglar.
Bästa tiden för ett besök är november till mars månad då isen ej ligger alltför tjock.

Havsområdet öster om Dagholmarna är grundare än 6 meter, merparten är faktiskt
2 meter och grundare. Botten är uteslutande mjuk och täckt av Zostera marina,
som kallas för ålgräs på svenska. Zosteraängarna är oerhört rika på liv, allt från
små kräftdjur till allsköns fiskarter som finner sin näring här.

Blickar man västerut ser man i sydväst Keholmen och ytterligare söder om den
reser sig Ramsön. Rakt västerut har du Tjörn och inloppet till Wallhamn. Havs-
området från Källsnäs mot Tjörn är förhållandevis djupt, Hakefjorden är som
mest 28 meter här.

  
Vy norrut mot Tjörnbroarna

Sjöfågelparadis

Blandningen av grunda och djupa vatten ger många sjöfågelarter. I den djupare
delen finner man ofta någon lom. Vanligast är det med smålom. Storlom syns då
och då. Både svartnäbbad och vitnäbbad islom har noterats på lokalen. De
senaste åren har det varit gott om alkor (samlingsnamn för framför allt sillgrissla,
tordmule och tobisgrissla) i Hakefjorden. Som mest har det synts upp till ett
20-tal sillgrisslor här. Tordmule ses regelbundet, medan det är mer sällan man
ser någon tobisgrissla. I det djupare området finner man ofta upp till tjugo skägg-
doppingar under vintern. Gråhakedopping noteras stundom i den djupare delen.

Utanför Stora Dagholmens sydvästspets ligger det ofta tunga dykänder.
Vinterflockar med upp till 300 ejdrar är ej ovanligt. Under november/december
2000 fanns upp till 90 sjöorrar i anslutning till Dagholmarna, oftast vid syd-
spetsen men då och då även inne i grundområdet. Svärta påträffas ofta i
anslutning till sjöorrar och ejdrar, antalet överstiger sällan 10 exemplar.
Bergand tycks ha ett favorittillhåll runt Dagholmarna. I februari 2000 fanns
det så mycket som 54 bergänder här! Under innevarande vinter har som
mest 23 bergänder iakttagits.

Knipa finner man huvudsakligen i det grundare området. Så mycket som
300 knipor är ej ovanligt, anmärkningsvärt är att det främst är kniphannar som
uppehåller sig i området. Småskrake med upp till ett 100-tal individer syns
främst under den tidiga vintern. Då insjöarna fryser brukar det dyka upp
storskrakar och även en och annan salskrake.

Vad gäller simänder kan man säga att området ej är lika art- och individrikt.
Upp till 500 gräsänder har noterats men i övrigt så ser man endast enstaka
individer av bläsand och kricka regelbundet.

Knölsvan, kanadagås och grågås håller oftast till i Källsby kile till dess att
isen lägger sig. När väl isen ligger syns enstaka sångsvanar.

I det grunda området innanför Dagholmarna ses svarthakedopping då
och då. Bäst chans att stöta på arten tycks vara under den tidiga hösten,
upp till ett 10-tal individer kan finnas här i september/oktober, gärna i
flockar av skäggdopping.

Udden

Udden mellan Källsby och Kyrkeby kilar kallas ofta Källsnäs

Rovfåglar

Den stora mängden sjöfåglar drar givetvis rovfåglar till sig. Havsörn är kanske
den mest spektakulära. De senaste åren har en gammal havsörn funnits
stationärt i området från senare delen av november till februari. Ofta sitter
örnen på de låga skären utanför Getskär, på Skutholmen eller Dagholmarna
och ger sig då och då ut på jakt därifrån. Goda dagar kan mer än en havsörn
skådas patrullera av området.

Duvhök syns regelbundet under hela vintern, så även sparvhök.

På öarna finns det gott om smågnagare. Tornfalk och ormvråk brukar övervintra
här. Vintern 99/00 fanns en blå kärrhök på Dagholmarna. Här syns då och då
även jorduggla.

Pilgrimsfalk syns under höst och tidig vinter i området. Vid ett tillfälle så sent
som 25 april 1999 drog en jaktfalk mot norr.

Fiskgjuse fiskar regelbundet i grundområdet från det att de dyker upp i april
till dess att det är dags att flytta söderut. I början av november!! 2000 sågs
för sista gången gjuse denna säsong.

Flyttfågellokal

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för denna lokal vad gäller flyttfågelstudier.
Mina erfarenheter av flyttfågelstudier här är fortfarande summariska. Helt
klart är dock att gynnsamma dagar i mars/april erbjuder mycket insträckande
sjöfåglar, rovfåglar och tättingar. Bäst skådas detta från höjden alldeles norr
om Källsnäs.
Det vore skoj att se fler människor studera fågellivet i denna del av vår
kommun.

Thomas Liebig

Uppdaterat: 2012-01-08