Jordhammarsviken

I skuggan av den petrokemiska industrin har vi ett verkligt smultronställe i Jordhammarsviken och områden runtikring. Området bjuder på både natur och kultur. I själva verket består området av tre delområden som kan besökas separat eller gemensamt.

Gravfältet vid Lilla Jordhammar

Direkt norr om Vattenfalls varmvattensutsläpp ligger ett gravfält från Järnåldern. Gravfältet hålls öppet med manuell röjning, vilket gör att det får karaktären av fin hage. Det viktigaste gräset i hagen är rödven. I övrigt finner man mycket rikt med ängsvädd, men också hagmarksväxter som bockrot, blåsuga, svinrot och knägräs. I anslutning till hagen finns det gott om enbuskar samt enstaka buskar av fläder. Från enbuskarna hör man vår och sommar gulsparv, törnsångare och ärtsångare. Sydväst om gravfältet ligger en höjd som erbjuder utmärkt utsikt över Jordhammarsviken och Askeröfjorden.

 Vattenfalls varmvattenutsläpp

Blir vintern hård med isläggning som resultat står alltid öppet vatten att finna vid varmvattenutsläppet. Under kalla vintrar har därför en rad intressanta fåglar observerats där. I störst antal hittar man knölsvan, sångsvan och gräsand. Rariteter som smådopping, kungsfiskare och salskrake visar sig dock inte alltför sällan. Den myckna mängden fåglar i vaken drar gärna rovfåglar till sig. Duvhök, ormvråk, havsörn och jaktfalk är exempel på vinterarter som observerats vid varmvattenutsläppet.

 Det inre av Jordhammarsviken

Tänker du dig en fin promenad med växt- och fågelstudier rekommenderar jag det inre av Jordhammarsviken. Här finns en av de finaste strandängarna i kommunen. Ängarna hålls vid liv av hästarna i Stenungsunds Ridklubb. I strandzonen växer salttåg, krypven, hundstarr och revigt saltgräs. Kommer man upp från själva stranden är tuvtåtel det dominerande gräset. Under framför allt våren är strandängen rik på vattensamlingar och i dessa blommar under vår och försommar ältranunkel. Strandängarna utgör en mycket viktig rastplats för flyttande fåglar. De arter man hittar i störst antal är stare, ängspiplärka, sädesärla samt kråka och kaja. Insmuget bland dessa triviala arter finner man rariteter som rödstrupig piplärka och råka. Den stora mängden tättingar drar dessutom till sig rovfåglar. Duvhök och sparvhök patrullerar därför regelbundet strandängarna.

 Brevlåda med observationsbok

Under våren 1990 placerade vi i fågelgruppen ut en brevlåda med en observationsbok i. Tanken är att de som besöker viken för att titta på fåglar ska göra en notering i boken. Genom dokumentation hoppas vi kunna få en bättre uppfattning om vad som rör sig i området. Brevlådan sitter vid första grinden ut till Råön, strax nedanför en höjd från vilken man har en utmärkt utsikt över viken och de inre strandängarna.

Ödsmålsån

I Jordhammarsviken mynnar Ödsmålsån. Ån hyser, trots flera utsläpp, ett gott bestånd av havsöring. Under hela året är det därför gott om öring i viken. Viken ingår i ettt fiskefredningsområde som sträcker sig från Hags udde (vid Berol) till sydspetsen av Galterön. Havsöring får inte fiskas inom området före första maj.

Givetvis är det åmynningen som gör den grunda viken till den utmärkta fågellokal den är. Genom åren har en stor del av skandinaviens sim- och dykänder observerats här. Vid lågvatten under sommar och höst är grundområdet ett mycket fint tillhåll för rastande vadare.

Råön

Genom att passera grinden på Jordhammarsvikens nordsida tar du dig ut på Råön. På Råön håller Bygdegillet till och säkert är ni många som deltagit i midsommarfirandet här ute. Går man förbi dansbanan söderut når man slutligen hällmark. Härifrån får man en utmärkt utsikt över Askeröfjorden. Med hjälp av tubkikare (föreningen har en till utlåning) kan man spana av vad som finns på Jordhammars holmar. Holmarna är favorittillhåll för hägrar, skarvar och kanadagäss. Under häckningstid finner man rikligt med ejder, gråtrut, fiskmås, fisktärna, havstrut och enstaka silltrutar på holmarna.

Läs mer i en utförlig rapport daterad 2008-08      OBS! 1,5Mb Acrobat.pdf

”FÅGELLIVET I JORDHAMMARSVIKEN I STENUNGSUNDS KOMMUN”

Thomas Liebig