Stenungsunds Naturskyddsförenings frågor inför valet

Stenungsunds Naturskyddsförenings frågor inför valet
Vänsterpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Nya Moderaterna Centerpartiet
1 I tidningen Miljöaktuellts enkät för att utse Sveriges bästa miljökommun 2013 kommer Stenungsund kommun som nummer 277 av 293. Varför är vi så långt ner? Miljöfrågorna har inte prioriterats av den styrande majoriteten i kommunen med en ny majoritet kommer detta att ändras. Vi har prioriterat andra miljöfrågor i Stenungsund än vad tidningen ger poäng på. Vissa frågor är tolkningsbara och kommunen har svarat korrekt utan överdrifter. Kommunen har t ex inte medlemskap i de organisationer som ger poäng i rankingen. I flera frågor ligger vi nära poänggivande svar och där kan vi för framtiden fundera på om vissa åtgärder borde göras. Miljöfrågor som prioriterats i Stenungsund är t ex utfasning av all oljeeldning för uppvärmning, fjärrvärme, satsningar för ökad kollektivtrafik och minskade utsläpp från fritidsbåtar. I debatterna finns inte miljöfrågorna. Vi har en mager och intetsägande miljöpolicy som när den togs fram 2006 inte fick kosta. Det finns inga pengar avsatta i budgeten för energi, klimat eller miljöfrågor.Vid nybyggnation finns ambitioner på att bygga hållbart.  Under  åtta år har ekologisk mat i våra verksamheter gått från en väldigt låg procent  till  noll! Jag tror att det finns en kultur inom politiker/tjänstemän att inte bry sig om miljöfrågorna, kanske tänker de att det inte spelar någon roll hur mycket som släpps ut på individnivå när industrin släpper ut så mycket. Det är för att vi inte antagit och arbetat med så med policydokument Vi anser frågeställningen är tunn (i Miljöaktuellts enkät, reds amn) och bör kompletteras med ett antal frågor för att belysa en kommuns hela miljöarbete vilket inte är fallet i nuvarande form. Vi har tidigare svarat på frågorna och fått poäng, ändå hamnar vi under de kommuner som inte ens har svarat! Sedan är det märkligt att enkäten verkar ge tyngd åt kommuner som är medlemmar i en massa föreningar. Stenungsunds kommun gör jättemycket på miljösidan men det arbetet ger inget genomslag i den här undersökningen.Med en väl utarbetad och heltäckande enkät hade Stenungsund hamnat betydligt bättre. Tveksamma frågor . Alfabetisk ordning bland dom som ej svarat påverkade rangordningen
2 Ange tre mål inom energi/klimat/miljö som ni skulle vilja se för Stenungsunds kommun. Mål 1: Öka den ekologiska och närproducerade maten i kommunens verksamheter. Nationellt vill vi ha ett mål om att hälften av maten som konsumeras i offentlig sektor ska vara ekologisk till år 2020. Med vår satsning ”Sverige – det hållbara matlandet” vill vi öka stödet för ekologisk odling och till kommuners och landstings konsumtion av ekologiska livsmedel. Mål 2:  Att Stenungsunds kommun ska vara fossilfritt 2030 Mål 3: Att samverka internationellt, nationellt och regionalt med vår kemiindustri så att vi kan sätta tydliga krav på att säkra miljön för kommande generationer. 1. Att skydda havet är vårt prioriterade mål: Minska utsläpp av närsalter till havet genom rening av avlopp, förbättrade VA-nät och åtgärder i reningsverken. Inventeringen av avloppen är en del av planen. 2. Minska matsvinnet bl a i skolor och omsorg genom att mäta och följa upp. 3. Genom samarbete i projektet 8 fjordar se till att torskens lek ökar i havet. Andelen kravodlad och närproducerad mat i verksamheterna ska öka till 50%. Kommunens alla byggnader ska energieffektiviseras. Kemiindustriföretagen i kommunen ska avkrävas detaljerade rapporter om sina utsläpp både i luft och vatten. Fler fjärrvärmeanslutningar, fler miljövänliga bilar, solel på kommunalbyggnad, renare hav, sanera enskilda avlopp. 1. Utsortering av matavfall som kan gå till biogas  2. Att lekande torsk ökar i 8-fjordområdet.  3. Minskad energianvändning i kommunens fastigheter.  Övrigt: Se över möjligheten att montera solceller på kommunens byggnader för att leverera lika mycket förnyelsebar el som vi förbrukar. Införa tidsatta utsläppsmål för kommunens förbrukning av. Se över möjligheten till en effektiv källsortering, där är vi beroende av mottagaren så systemet fungerar i samtliga led. Inom ramen för LOU (lagen om offentlig upphandling) övergå till EKO och Närproducerat. Tydliga mål för enegieffektivisering, inventering av enskilda avlopp, närproduserad giftfri mat och livsmedel.
3 Hur kommer ert parti att arbeta med det som ni ansåg vara viktigast i fråga 2?  Att införa mer  av ekologisk och närodlad mat  i kommunens kök. Att inte tillåta matvaruhandel i Spekeröd och vid andra motorvägsmot. Att byta ut kommunens egna fordon till elfordon. Att investera i  smarta energilösningar i kommunala fastigheter t.ex. solenergi.  Att samverka för ökad kunskap med industri och myndigheter. Att förtäta turtäthet i kollektivtrafiken i alla kommundelar. I budget skriver vi politiker in inriktningsmål varje år, som kommunen sedan jobbar med. Nu har vi som mål att inventera alla avlopp, därefter kommer vi att prioritera åtgärder där de gör störst nytta. Vi vill att VA näten förbättras så de inte läcker vid regn, därför har taxan höjts för att finansiera inventeringen och starta nödvändiga åtgärder. Genom att arbeta fram en kost- och hållbarhetspolicy  som ska styra upphandling och planering i verksamheterna. Fler tillagningskök ute på skolor och mer lokalproducerade varor kommer exempelvis att minska transporterna. Vi kommer att bli mer självförsörjande inom kommunen om fler lokala livsmedelsproducenter får möjlighet att växa. Därmed även ökade möjligheter till lokala jobb. Hålla låga fjärrvärmepriser,riktlinjer att köpa in miljövänliga bilar, att när vi bygger nytt installera solel på taken, ställa krav på avloppsutsläpp både enskilt och kommunalt. Vi arbetar redan med detta, fjordarna är nu riksintresse för friluftsliv och vi har anställt en person på heltid för att arbeta med 8-fjordar, ett samarbete mellan kommunerna i regionen. Vi kommer att försöka påverka de organ som styr fisket för att säkerställa torskens återväxt. Vi kommer att utarbeta en energiplan avseende Kommunens energianvändning för löpande uppföljning av av de resultat som förbättringar ger. Närproducerad giftfri mat och  livsmedel.
4 Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Vad anser ni att det behöver göras lokalt för att uppnå detta? Kunskapen i kommunen behöver ökas och det behöver finnas tydliga planer för hur vi i vår kommun ska arbeta med de här frågorna. Fortsätta och intensifiera arbetet med 8-fjordar. Sätta krav på industrin om miljösäkra transporter och aktivt se till att det följs. Utöver tuffa mål för avlopp vill vi göra det enkelt för fritidsbåtsägarna att minska utsläppen till haven genom miljömässig spolning, vinteruppläggning och mottagning av toalettavfall. Vi vill undersöka och åtgärda gamla synder på uppläggningsplatser och i sedimenten om det är möjligt. Vi vill också förbättra strandstädningen och kämpar för ett statligt engagemang med finansiering. Strandstädning kunde vara ett bra feriejobb för kommunens unga. Värt att satsa en del pengar på. Landskapet blir mer levande om vi har fler betesdjur, lokal matproduktion skulle gynna detta se fråga 3. Latrintöming i hamnen för att undvika tömning till havs. Koll på industrins utsläpp. Förbättra avloppsreningen , sedan samarbeta med grannkommunerna inom 8 fjordar. Se punkt 2,  8-fjordar. Vi är dessutom en av Sveriges ledande kommuner i båtmiljöarbete. Vi har utbyggda spolplattor för båtupptag. Vi verkar för att sanera sedimenten  i småbåtshamnarna och vinter uppläggnings platserna. På dessa platser har vi mätt miljögiftshalterna. Vi skall erbjuda goda möjligheter för att lämna sopor från båtar så dessa inte hamnar i havet. En fortsatt regelbunden städning av stränder och vattenområden som eventuellt kommer att utökas. Inventering av enskilda avlopp.
5 På vilket sätt kommer ni att arbeta för större biologisk mångfald i kommunen? Nationellt vill Vänsterpartiet införa skatter som minskar användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel i jordbruket. För att stärka ett hållbart skogsbruk föreslår vi avgift på avverkningar och förbud mot bottentrålning. Miljöbalken och minerallagstiftningen bör skärpas och anslagen för att skydda värdefulla naturområden öka för att vi ska uppfylla internationella förpliktelser för den biologiska mångfalden.  På detta sätt skapas verktyg också för en lokal politik Vi kommer fortsätta att skydda våra naturområden vid kusten, i havet och vid vattendragen och ta in det i kommunens planer, markanvändning och exploatering. Ha kvar naturreservaten, inte sälja ut Svartedalen för då blir den skövlad. Mer lokalproducerad mat ger mer betesdjur så det inte växer igen. Koll på industrins utsläpp så det inte blir mer försurning. Kalkning isåfall. Behöver arbetas in i den nya översiktplanen En levande och aktiv Naturvårdsplan kommer att tas fram. Arbeta fram en naturvårdsplan
6 På vilket sätt kommer ni att arbeta för att öka människors möjligheter att utöva friluftsliv? Att bygga mer cykelvägar och cykelparkeringar som ska vara trygga och säkra. Länstyrelsens regler för strandskydd ska gälla. Satsa på våra badplatser och  öka tillgänglighet så att också personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja våra bad. Att värna våra skyddsvärda områden både vid kust, sjö och inland vi framtagande av ÖP. Stenungsund har en unik bredd på olika naturområden, hav, strand, ängar och skogar. Information om var och hur man kan utnyttja tillgångarna tycker vi ska förbättras i samarbete med turistorganisationerna. Vår tätortsnära skog vid Nösnäs och närheten till friluftsbaden gör friluftsliv enkelt och tillgängligt. Stöd till de föreningar som underhåller vandringsleder och vindskydd. Kommunens hemsida kan utvecklas med mer information och kartor om fiskesjöar, vandringsleder, mm. Bygga ut cykelvägnätet så det blir sammanhållet i hela kommunen. Bibehålla riksintressen av strandskydd , och riksintressen för det rörliga friluftslivet Information om bra områden för friluftsliv. Se över möjligheten att länka sådan information från kommunens hemsida. Männsikor har idag stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och vår kommunen har ett rikt utbud av både kust och skog. Vi har även stora naturreservat.  Bara att gå ut i naturen som finns nära inpå och njuta! Bättre information om våra naturvårdsområden och strövområden.
7 Västra Götaland regionen har som mål att bli fossiloberoende region 2030. Hur tänker ni att Stenungsunds kommun ska bidra till att nå det målet? Genom att införa ett energibokslut Genom att att arbeta med insatser inom transporter, uppvärmning och näringsliv. Genom att följa t.ex. regionens arbete för ökad kunskap. Genom ökad delaktighet också involvera allmänheten i miljöfrågan. Stenungsunds kommun avvecklar oljeeldning i kommunens fastigheter. Genom utbyggnaden av fjärrvärme är den direkta användning av olja för uppvärmning i huvudsak redan avvecklad. Kollektivtrafiken utvecklas och tågresor utgör en ökande del  av resandet. Genom förlängning av perronger som kommunen delfinansierar kan längre tåg snart köras på banan. Pendlingsparkeringar och ett pendlingsnav i Stora Höga för omstigning från buss och bil kan minska egen bilpendling ytterligare. Stöd till vindkraft och solkraft. All nybyggnation ska ske med fossiloberoende i tankarna, genom att ha solpaneler och genom att bygga hus med högsta möjliga energieffektivitet. Samhällsservice även i ytterområdena ska minska behovet av bilkörning. Anropstrafik i ytterområdena/glesbygden. Genom bla. samarbete med industrin om Hållbar Kemi, sedan genom att fler ansluts till fjärrvärme, att kommunen installerar solel på taken när taken läggs om på kommunala byggnader, miljövänliga transporter. 2030 låter långt bort, vårt mål är att klara detta tidigare om möjligt. Kommunala fastiheter har inte längre oljepannor. När utvecklingen nu går snabbt inom t.ex solceller kan detta vara en kostnadseffektiv lösning i många fall. Vi går in i miljöbilscentral och dessa bilar kan vara el, elhybrid, biogas. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet och laddstolpar till elbilar.
8 Kommer ni att verka för ett minskat beroende av bilen som transportmedel? Hur i så fall? Genom en förbättrad kollektivtrafik – pendelparkeringar – inga livsmedelshallar vi våra motorvägsmot – minska utsläppen från transporter genom att handla närproducerade produkter – se ovan vad gäller cykelvägar. Ja, genom bl a förbättringar i kollektivtrafiken som gör den attraktiv, pendlingsparkeringar, bättre resecentrum, och detaljplanering av nya bostadområden med tillgänglig kollektivtrafik. Cykelvägarna har inventerats och ett åtgärdsprogram är igång för att förbättra dem och göra dem säkrare och mer sammanhängande, det kan innebära att fler tar cykeln i framtiden. Ja. Genom att inte tillåta köpcentrum vid motorvägsmoten utan istället främja tillgång till livsmedel och samhällsservice i alla kommundelar. Genom att införa anropsstyrd kollektivtrafik som komplement ute på landsbygden. Genom god kollektivtrafik, tex bra pendlingsparkering. Ja. Inte genom förbud utan genom att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv, utbyggnad av cykel och gångvägar, bra parkeringsmöjligheter vid hållplatser för kollektivtrafik, se över hur lokala kollektivtrafiken ser ut för att passa kommunens invånare och deras transportbehov, fortsatt satsning på tåg, förlängning av perrongerna för längre tåg, öppnat stationshuset, beslut om förskottering för utbyggnad av tågsatsningar, vi har nu en effektiv 30 min kollektivtrafik till Gbg och denna skall vi förstärka så bilen inte är ett praktiskt eller ekonomiskt alternativ. Bättre utbyggnad av kollektivtrafiken.
9 Hur kan kommunen påverka vägen mot ett mer hållbart samhälle genom att ställa om den egna verksamheten? Genom miljösmarta investeringar Genom ökad kunskap där miljöfrågor blir prioriterade Genom att alltid tänka miljösmart. Vänsterpartiet kommer alltid att framhålla ett hållbart samhälle och att alla grundstenar ska finnas med – ekonomi – ekologi och den sociala hållbarheten Kommunens tjänstemän kommer att åka mer kollektivt vid tjänsteärenden i t ex Göteborg och använda tåg i större grad vid resor till t ex Stockholm. Hemtjänstens resor ska optimeras för att minska körsträckorna och miljökrav ställs på bilpoolen t ex el och hybridbilar. Minskning av matsvinnet och uppköp av matvaror är ett annat område. Minskning av el och värme i kommunens fastigheter, skolor och idrottsanläggningar är andra områden där man kontinuerligt arbetar. Se fråga 3 angående Kost – och hållbarhetspolicy. Gå igenom alla byggnader och energieffektivisera. Se till att hemtjänsten slipper delade turer. All nybyggnation ska vara energisnål och ha någon form av egenproducerad el, antingen sol- eller vindkraft. Byta politiskt styre! Genom att bli bra kravställare i upphandlingar. Genom ständiga förbättringar inom energi och miljösidan, t.ex utveckla Strävelidens reningsverk till att rena bort läkemedelsrester som annars går ut i havet, kollektivtrafik och elbilar för tjänsteärende, köpa endast grön el, nybyggnationer som passivhus, energioptimering av belysning och elutrustning, utbilda medarbetare inom energi och miljöområdet för ökat medvetande och aktivt deltagande i denna process. Se över möjligheten att montera solceller på kommunens byggnader för att leverera lika mycket förnyelsebar el som vi förbrukar. Införa tidsatta utsläppsmål för kommunens förbrukning av energi. Se över möjligheten till en effektiv källsortering, där är vi beroende av mottagaren så systemet fungerar i samtliga led. Inom ramen för LOU övergå till EKO och Närproducerat. Maten, transporterna, energieffektiviseringen.
10 Kommer ni att verka för en dubbelspårig järnväg i kommunen? Ja Ja, kommunen påverkar framtidsplanerna och ett dubbelspår hägrar i ett längre perspektiv. Mötesplatser, avancerad teknik och längre tåg, gör ändå att fler kan komma fram fortare med tåg redan de närmsta åren. Ja! ja Ja Ja självklart