Funneshultssjön

Utanför Ljungskile håller en grupp entusiaster på att återskapa en av Bohusläns bästa fågelsjöar. Sjön har rensats från vass och håller nu på att dämmas.

Funneshultssjön är en liten näringsrik sjö med vass och näckrosor, i dalgången mellan Aröd och Vassbovik och i skuggan av Knipen, ett av landskapets högsta berg (170 m ö h). På bägge sidor ligger två näringsfattiga vatten, Kolbengtserödssjön och Vassbosjön.

Fram till i början av 1970-talet var Funneshultssjön en av mellersta Bohusläns finaste fågelsjöar och ett spännande utflyktsmål för Ljungskilebor och turister. Jag minns själv hur man cyklade dit som tonårig ”fågelkryssare” för att kolla in fiskgjuse, småfläckig sumphöna, änder, vadare, rör- och sävsångare och mycket annat. Sjö ligger än idag som rastplats på stråket Skagerack-Hullsjön-Kvismaren-Nordkalotten, en intensiv ”fly way” för bl a arktiska vadare!

1968 rensades en del diken samt själva avflödet. ”Proppen” gick ur, sjön mer eller mindre sänktes. Därmed började en snabb igenväxning –

Funneshultssjön gick mot grav senilitet! Idag finns det mycket lite vatten sommartid. Ändå häckar knölsvanen i vasshavet. Över starren jagar bruna kärrhöken – och då och då tar pilgrimsfalken en sväng hit in. Igenväxningen har givetvis också gynnat vissa arter, som buskskvätta och kärrsångare

Föryngra Funneshultssjön!

Sommaren 1997 bildade vi en ideell aktionsgrupp för att restaurera sjön. Målet var – och är – att skapa en ny ornitologisk pärla bland mellersta Bohusläns många fina naturområden och ett unikt utflyktsmål för gästande turister och andra besökare i vår bygd (affärsfolk, föreningar etc). Vi inledde med en rad möten med markägarna, allmänheten och experter från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Vägverket och Uddevalla kommun.

Ganska omgående fick vi 25 000 kr av kommunens tekniska nämnd för att vår konsult, zoologen Olof Persson skulle kunna göra en analys av hur sjön bästa ”räddas”. Studien är ett grundligt dokument som rekommenderar 1) reglering i kombination med 2) fräsning av starrmattor och näckrosor samt 3) bete kring stränderna.

Samarbetet med Vägverket om viss rensning av sjöns utflöden ter sig löftesrik (vägbanan har f ö höjts 30 cm i maj-juni 2000) 16-17 augusti 1999 utgjorde dagarna D för oss: Då drog vi på allvar igång första etappen av sjörestaureringen. I samarbete med markägarna och Naturvårdsverket/Hornborgasjön frästes starren och delar av bladvassen bort på sjöns östra sida. En 5-10 meter bred bård av vass lämnas längst ut. Området skall vara torrlagt på sommaren och hävdas med bete. Under våren är det översvämmat och bildar en näringsrik miljö för simfåglar. Sex dagars fräsning har hittills utförts, varav fyra (24 timmar) med amfibiemaskin.

28 december, några dagar före millennieskiftet, kunde vi inviga vårt fågeltorn, byggt med sponsrat virke och av ett av kommunens proffsiga arbetsmarknadslag av snickare. Det lär vara Bohusläns högsta torn , 7 meter till plattformen, totalt 10 meter till nocken. Redan har det blivit ett populärt utflyktsmål, folk tar med kaffe och smörgås och njuter av utsikten över sjön och Knipen.

Ansökan om vattendom har inlämnats till Miljödomstolen i Vänersborg, för att vi skall kunna reglera sjön. Reglering är nämligen nödvändig, för att vi med fluktuerande vattenstånd och is skall kunna hålla vegetationen i schack. Om ansökan bifalles – vilket vi är relativt övertygade om – kommer vi att totalrestaurera sjön under 2001. Ett dämme med regleringsluckor skall anläggas i Getevadsån, vid sjöns utlopp i väster. Genom att efter fåglarnas häckningstid tillfälligt tappa sjön på vatten, kan vi gå ut med de stora maskinerna och klippa av näckrosornas rotstockar – och dessutom fortsätta att skapa s k blå bårder för änderna.

Vad kostar det – och vem betalar?

Kostnaderna för en totalrestaurering är ännu svåra att uppskatta; det handlar dock om flera hundra tusen kronor. Hittills har vi mottagit ekonomiskt stöd från NCC, BTL-Schenker, Atle miljöteknik, Uddevalla kommun, Västkuststiftelsen, Sparbankstiftelsen Väst, SCA Edet Mill, Aliatool, Ljungskile Fiber, Ljungskile Rotaryklubb, Ljungskileortens Hembygdsförening (insamlade medel), Göteborgs ornitologiska förening, Stenungsunds SNF-krets samt från privatpersoner. I anslutning till vår vän, ornitologen Bengt Assmundsons bortgång har skänkts drygt 21000:-

Inför det fortsatta arbetet behöver vi dock få kontakt med ytterligare några välgörare som är villiga att satsa pengar i projektet. Förmedla gärna kontakt – eller tipsa oss direkt!

3 april 2000 bildade vi FFF, Föreningen Föryngra Funneshultssjön. Den står öppen för alla, medlemsavgift endast 50 kronor. Därmed övergår projektgruppens arbete i en fastare föreningsstruktur, vilket vi tror kan skapa större delaktighet, engagemang och insyn i arbetets gång.1 juni inbjuder FFF för första – men inte sista! – gången till Funneshultssjöns dag, med gökotta, lunchpicnic med guidade turer samt fågellyssnarkväll.
25 maj gästades vi av Stenungsunds SNF m fl naturentusiaster från vårt grannsamhälle i söder. Det känns mycket bra om ”vår” sjö blir ett utflyktsmål och en angelägenhet för hela regionen!

Välkomna!

Stefan Edman
biolog, författare, tel 0522/222 27

Så hittar du till Funneshultssjön:

Strax norr om Ljungskile på gamla E6 tar du av till höger, vid skylten Vassbo. Kör ca sju minuter, förbi Kolbengtserödssjön – och du ser fågeltornet från vägen. P-plats finns femtio meter längre bort, avtag in mot vänster.

Läs mer

Du hittar mer information om sjön Uddevalla kommun  och Bohusläningen

Uppdaterat: 2013-11-18