Artlista Stenungsön

INVENTERING AV BLOMVÄXTER (UTOM GRÄS) PÅ DEN LILLA ÖN UTANFÖR STENUNGSÖNS SYDSPETS

Den ö jag har inventerat har så vitt jag har lyckats ta reda på inget eget namn, utan trots att den vid högvatten är omgiven av vatten på alla sidor räknas den på kommunens kartor som en del av Stenungsön. Men oavsett om den är en egen ö eller inte finns där ett rikt växtliv. Under mina två inventeringsdagar (21/7 och 23/7) hittade jag över hundra olika arter, däribland sällsyntheter som bohusmarrisp och strandloka. Jag har delat in ön i tre olika naturtyper och växterna i tre grupper efter hur vanliga de var.

1. STRÄNDER OCH STRANDÄNGAR

Detta är öns artrikaste naturtyp, vilket förklaras av att ängarna till stor del är övervuxna kalkrika skalgrusbankar. Här hittade jag 76 arter.

Allmänna arter:

 • Åkermolke (Sonchus arvensis var. maritimus)
 • Kustbaldersbrå (Matricaria maritima ssp. maritima)
 • Rölleka (Achillea millefolium ssp. millefolium)
 • Strandgräbo (Artemisia vulgaris var. coaretata)
 • Renfana (Tanacetum vulgare f. vulgare)
 • Bohusmarrisp (Limonium humile)
 • Kråkvicker (Vicia cracca)
 • Strandmålla (Atriplex littoralis)
 • Vresros (Rosa rugosa)
 • Gåsört (Potentilla anserina ssp. anserina)
 • Bockrot (Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga)
 • Gulmåra (Galium verum ssp. verum)
 • Strandkrypa (Glaux maritima)

Mindre allmänna arter:

 • Korsört (Senecio vulgaris)
 • Strandaster (Aster tripolium)
 • Rödklint (Centaurea jacea)
 • Veketåg (Juncus effusus)
 • Knapptåg (Juncus conglomeratus)
 • Ängsfryle (Luzula multiflora ssp. multiflora)
 • Havssäv (Bolboschoenus maritimus)
 • Svartkämpar (Plantago lancelota)
 • Gulkämpar (Plantago maritima)
 • Spjutmålla (Atriplex prostrata ssp. prostrata)
 • Saltört (Suaeda maritima)
 • Bergsyra (Rumex acetosella var. acetosella)
 • Krusskräppa (Rumex erispus)
 • Knutnarv (Sagina nodosa)
 •  Styvmorsviol (Viola tricolor ssp. tricolor)
 • Rödmire (Anagallis arvensis)
 • Liten blåklocka (Campanula rotundifolia sop. rotundifolia)
 • Havssälting (Triglochin maritimum)
 • Stinknäva (Geranium robertianum)

Enstaka exemplar:

 • Maskros (Taraxacum vulgare)
 • Höstfibbla (Leontodon autumnalis var. autumnalis)
 • Flockfibbla (Hieracium umbellatum)
 • Gullris (Solidago virgaurea ssp. virgaurea)
 • Åkertistel (Cirsium arvense)
 • Kärrtistel (Cirsium palustre)
 • Gårdsgroblad (Plantago major ssp. major)
 • Backnejlika (Dianthus deltoides)
 • Strandglim (Silene uniflora)
 • Sandnarv (Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia)
 • Hönsarv (Cerastium fontanum ssp. vulgare)
 • Strandtrift (Armeria maritima ssp. maritima)
 • Trampört (Polygonum aviculare)
 • Angssyra (Rumex acetosa ssp. acetosa)
 • Svinmålla (ChenoPodium album)
 • Smörblomma (Ranunculus acris ssp. acris)
 • Femfingerört (Potentilla argentea ssp. argentea)
 • Älgört (Filipendula ulmaria)
 • Vitklöver (Trifolium repens)
 • Gullklöver (Trifolium aureum)
 • Sibirisk ärtbuske (Caragana arborescens)
 • Äkta johannesört (Hypericum perforatum)
 • Hundkäx (nthriscus sylvestris)
 • Gul fetknopp (Sedum acre)
 • Toppdån (Galeopsis bifida)
 • Gulsporre (Linaria vulgaris)
 • Teveronika (Veronica chamaedrys)
 • Vattenmåra (Galium palustre)
 • Ljung (Calluna vulgaris)
 • Tall (Pinus sylvestris)
 • Klibbal (Alnus glutinos)a

2. BERGHÄLLAR

En miljö med betydligt färre arter (jag hittade 39) varav de flesta även finns vid stränderna. Här finns inte mycket jord att växa på, och det blir lätt brist på vatten och näring.

Allmänna arter:

 • Styvmorsviol (Viola tricolor ssp. tricolor)
 • Gräslök (Allium schoenoprasum var. schoenoprasum)
 • Svartkämpar (Plantago lancelota)

Mindre allmänna arter:

 • Stenros (Rosa canina)
 • Fenfingerört (Potentilla argentea ssp. argentea)
 • Slån (Prunus spinosa)
 • Tuvknavel (Scleranthus annuus ssp. polycarpos)
 • Bergglim (Silene rupestris)
 • Tjärblomster (Lychnis viscaria)
 • Sparvvicker (Vicia tetrasperma)
 • Harklöver (Trifolium arvense)
 • Gul fetknopp (Sedum acre)
 • Bergsyra (Rumex acetosella var. acetosella)
 • Stinknäva (Geranium robertianum)
 • Kråkbär (Empetrum nigrum)

Enstaka exemplar:

 • Ljung (Calluna vulgaris)
 • En (Juniperus communis ssp. communis)
 • Tall (Pinus sylvestris)
 • Plommonros (Rosa villosa ssp. villosa)
 • Smultron (Fragaria vesca)
 • Vildapel (bialus sylvestris)
 • Toppdån (Galeopsis bifida)
 • Gulmåra (Galium verum ssp. verum)
 • Akta johannesört (Hypericum perforatum)
 • Gulsporre (Linaria vulgaris)
 • Ärenpris (Veronica officinalis)
 • Maskros (Taraxacum vulgare)
 • Flockfibbla (Hieracium umbellatum)
 • Korsört (Senecio vulgaris)
 • Gullris (Solidago virgaurea ssp. virgaurea)
 • Strandgråbo (Artemisia vulgaris var. coarctata)
 • Sandnarv (Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia)
 • Krusskräppa (Rumex crispus)
 • Strandtrift (Armeria maritima ssp. viaritima)

3. SKOGEN

Ett litet område med låg tallskog. Bland de 31 arterna jag fann här märks förvildade körsbärsträd och krusbärsbuskar, vilket tyder på att det troligen har legat ett hus här.

Allmänna arter:

 • Tall (Pinus sylvestris)
 • En (Juniperus communis ssp. communis)
 • Vildkaprifol (Lonicera periclymenum)
 • Lingon (Vaccinium vitis-idaea)

Enstaka exemplar:

 • Sötkörsbär (Prunus avium)
 • Vildapel (Malus sylvestris)
 • Stenros (Rosa canina)
 • Blodrot (Potentilla erecta)
 • Smultron (Fragaria vesca)
 • Ekorrbär (Maianthemum bifolium)
 • Krusbär (Ribes uva-crispa)
 • Måbär (Ribes alpinum)
 • Brakved (Frangula alnus)
 • Druvfläder (Sambucus racemosa)
 • Skogsek (Quercus robur)
 • Gulsporre (Linaria vulgaris)
 • Flockfibbla (Hieracium umbellatum)
 • Skogssallat (Mycelis muralis)
 • Gullris (Solidago virgaurea ssp. virgaurea)
 • Ljung (Calluna vulgaris)

Denna inventering gjordes den 21/7 och 23/7 1993 för Stenungsunds Naturskyddsförening av Lars-Olof Arvids.

© Lars Kastö, Stenungsunds naturskyddsförening
Senast uppdaterad den 3 augusti 2004

Uppdaterat: 2009-01-15